Parkeerproblematiek Schapeweide

Vooralsnog niet op te lossen

Na jaren van onderhandelen met de gemeente en het zoeken naar mogelijke oplossingen moet helaas worden vastgesteld dat het parkeerprobleem in deze tijd van bezuinigingen niet kan worden opgelost.

schapenweide 2

  • Het onderzochte alternatief om nabij de parkeergarages extra parkeerplaatsen te creëren, is niet haalbaar, omdat het hier gaat om particulier terrein. Bovendien zou het aantal extra parkeerplaatsen heel gering zijn ten opzichte van de investering.

  • Ook het aanleggen van extra parkeerplaatsen aan de Otterweide is heel beperkt en kostbaar (totale investering). Overigens zijn hier niet alleen fysieke maatregelen nodig, maar zullen de bewoners van de woningen naast het fietspad geen bezwaar moeten hebben en er zullen namelijk verkeersbesluiten moeten worden genomen om het fietspad aan te passen.

  • Het invoeren van eenrichtingsverkeer op de Schapeweide en op een andere manier de parkeerplaatsen inrichten, biedt eveneens geen oplossing. Dit zou een totale herinrichting van de Schapeweide vragen en dat brengt nog veel meer kosten met zich mee. Daarnaast zal het nettoresultaat aan extra parkeerplaatsen (als dat er dan überhaupt is) zeer beperkt zijn.

  • Fysiek is aan einde van de Schapeweide nog restcapaciteit om te parkeren, zoals eerder al is geconcludeerd door de gemeente. Verder wordt er verwezen naar parkeerruimte op Egelweide.

  • In het kader van de eventuele bouw van het Vissersweiland en wat dit zou gaan betekenen voor de parkeerdruk op de Egelweide, geeft de gemeente aan dat deze problematiek moet worden opgelost binnen het plan Vissersweiland. De gemeente wil duidelijk geen link leggen tussen parkeerproblematiek Schapeweide en de invloed van het plan Vissersweiland. De gemeente ziet dit als 2 aparte dingen.
    De commissie Verkeer is het daar niet mee eens, want door de eventuele bouw van het Vissersweiland komt er nog meer druk te liggen op het parkeren op de Egelweide.
Conclusie:schapenweide 3

De wil om de problematiek op te lossen, is zeker aanwezig. Echter, de geldmiddelen ontbreken. Daarnaast weegt de investering niet op tegen het te behalen resultaat. Kortom: er is gewoon op dit moment geen zicht op een fysieke oplossing voor de parkeerproblematiek aan de Schapeweide.

Commissie Verkeer   Contact: